Menü Bezárás

Belvárosi EgészségCentrum Facebook Nyereményjáték játékszabályzat

Belvárosi EgészségCentrum

Facebook Nyereményjáték játékszabályzat

 

A „BEC Tudatos Egészség Tudáspróba” Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2023. szeptember 5.

 

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Medipont Kft. (székhely:1097 Budapest, Timót utca 8., adószám: 25781494-2-43.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali „BEC Tudatos Egészség Tudáspróba” nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki rendelkezik saját nyilvános Facebook profillal (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A játék leírása, menete, időtartama

A Játékban 6 különböző játékidőpontban történik játékfelhívás, mely üzenőfali játékfelhívásban egy Tudáspróba kereteiben tesz fel Szervező egy adott témához kapcsolódóan 1 kérdést. A kérdésre minden Játékban résztvevőnek 1 hét áll rendelkezésére, hogy válaszoljon az adott üzenőfali felhívás kommentszekciójában. Az adott játékhét végén Szervező a Tudáspróbához tartozó adott kérdést helyesen válaszolók között véletlenszerű generátorral sorsolást indít.

 

 

 

 

Játék időpontok:

 1. játék időtartama: 2023. szeptember 14. 16:00 órától szeptember 19. 23:59 óráig
 2. játék sorsolása: 2023. szeptember 20. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. szeptember 20. 14:00

 

 1. játék időtartama: 2023. szeptember 28. 16:00 órától október 3. 23:59 óráig
 2. játék sorsolása: 2023. október 4. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. október 4. 14:00

 

 1. játék időtartama: 2023. október 12. 16:00 órától október 17. 23:59 óráig
 2. játék sorsolása: 2023. október 18. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. október 18. 14:00

 

 1. játék időtartama: 2023. október 26. 16:00 órától november 1. 23:59 óráig.
 2. játék sorsolása: 2023. november 2. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. november 2. 14:00

 

 1. játék időtartama: 2023. november 09. 16:00 órától november 14. 23:59 óráig
 2. játék sorsolása: 2023. november 15. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. november 15. 14:00

 

 1. játék időtartama: 2023. november 23. 16:00 órától november 28. 23:59 óráig
 2. játék sorsolása: 2023. november 29. 11:00
 3. játék sorsolásának eredményhirdetése: 2023. november 29. 14:00

 

Minden játékban az eredményhirdetés a sorsolástól számított legkésőbb 5 órán belül történik, mely eredményt és a nyertest/nyerteseket a Játék Szervezője üzenőfalán teszi közzé.

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a „Belvárosi EgészségCentrum Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül!). Csak az adott Játékrészben közzétett az adott üzenőfali játékfelhívás alatt kommentben, az adott Játékrész határidejéig megadott helyes válasz(ok)at tekintjük érvényesnek és vesznek részt az adott Játékrész sorsolásán. Bármely más poszt alá megadott kommenteket érvénytelennek tekintjük. A kommentek beérkezési időpontjának meghatározásául a Facebook által jegyzett beérkezési időpont az irányadó.

 

 

Minden megjelölt játék végén a helyesen válaszolók közül kisorsolásra kerül 2 szerencsés nyertes.

 

 

 

 

 

 1. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

 1. játék: 2 db 20%-os kupon
 2. játék: 2 db 20%-os kupon
 3. játék: 2 db 20%-os kupon
 4. játék: 2 db 15%-os kupon
 5. játék: 2 db 20%-os kupon
 6. játék: 2 db 20%-os kupon

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható! A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek neveit a Belvárosi EgészségCentrum Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 5 órán belül.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jelentkezik a játékszabálynak megfelelően a nyereményért, úgy a díj egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

 

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 30 naptári napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertest a sorsolást követő eredményhirdetésnél a Belvárosi EgészségCentrum Facebook oldalának üzenőfalán tesszük közzé, mely nyertest kérjük, hogy Facebook privát üzenetben vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot a nyeremény átvételi részleteinek egyeztetéséhez.

 

Amennyiben a nyertes a hirdetést követő 30 naptári napon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél Facebook oldalon küldött üzenet útján, úgy a Szervező jogosult a nyereményt az adott nyertes esetében visszavonni.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertest terheli. A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk. A Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabályzatban adott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és a Facebook rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból a Szervező kezeli mint adatkezelő. A Facebook adatkezelési rendelkezései: https://www.facebook.com/privacy/policy

 

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett válaszok alapján rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja és Facebook felhasználó neve, továbbá a nyertesek esetében a személy neve, e-mail címe, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

 

A Játék résztvevőinek adatait a szervező a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. A Szervező kérésére részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím,), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése (emailen történő nyereménykézbesítés) céljából a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a felhasználónevét, Facebook ID-ját a Szervező a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a Szervező weboldalán és/vagy Facebook oldalán

 

 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az áltata megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

 

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivéve a nyertesek vonatkozásában a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

 

Budapest, 2023. 09. 01.